Malowanie jachtu nie jest łatwe, wymaga określonej infrastruktury (pomieszczenie, sprzęt), a oczekiwania wobec powłoki malarskiej są wysokie. Warto więc wykonać taką pracę raz, a dobrze.

Pierwszym krokiem jest oczywiście dobór odpowiedniego zestawu farb, stosownie do rodzaju jednostki, podłoża, możliwości aplikacyjnych wykonawcy, oczekiwanej trwałości zabezpieczenia, a także wymagań dotyczących wyglądu, koloru i tek­stury powłoki.

Pamiętajmy jednak, że farba jachtowa sama w sobie jest tylko półproduktem w rękach wykonawcy i wybór wyso­kiej jakości materiałów nie zapewnia nam jeszcze powodzenia (jakim jest estetyczne i trwałe zabezpieczenie jachtu). W procesie wykonania wła­ściwej jakościowo powłoki nie mniej istotne jest również:

 • dobranie odpowiedniego systemu dla danego podłoża, warunków w jakich będą prowadzone prace oraz możliwości aplikacyjnych wykonawcy,
 • prawidłowe przygotowanie pod­łoża przed naniesieniem powłok malarskich,
 • wykorzystanie odpowiednich narzędzi i materiałów pomocni­czych (cleanery, rozcieńczalniki, uszczelnienia,
 • szpachlówki itp.),
 • zachowanie warunków aplikacji i sezonowania powłok zalecanych przez producenta farb jachtowych,
 • prawidłowa eksploatacja powłok malarskich,
 • (w tym w szczególności czyszcze­nie oraz zabezpieczanie uszko­dzeń mechanicznych).

Wszystko jasne można powiedzieć, a jeśli nie – to przecież wszelkie potrzebne informacje możemy dzi­siaj wyszukać w internecie, a także u dystrybutorów i producentów. Dostępne są karty informacji tech­nicznej, broszury i katalogi produ­centów, poradę można także uzyskać na forach internetowych (zwykle są to podpowiedzi doświadczonych użytkowników, niekiedy pojawiają się też informacje od producentów lub dystrybutorów farb).

Najczęściej zadawane pytania dotyczą:

 • doboru produktów i systemów do określonego rodzaju podłoża
 • sposobów przygotowania podłoża
 • technik aplikacji
 • warunków sezonowania
 • okresów trwałości

Pytania wciąż się pojawiają. Coraz więcej osób staje przed konieczno­ścią malowania jachtu (zarówno indywidualnych użytkowników jak i profesjonalistów zajmujących się budową, naprawą i konserwacją jednostek pływających), dlatego po­stanowiliśmy przygotować materiał, którego wg nas dotychczas bra­kowało. Są to filmy instruktażowe Akademia Malowania Teknos przedstawiające cały proces przy­gotowania do malowania i samego malowania jachtów, które stanowią kompendium wiedzy praktycznej w tym zakresie.

Ideą przewodnią dla tych produkcji było przeprowadzenie użytkownika farb przez cały proces przygotowania powierzchni oraz aplikacji powłok malarskich, a także wskazanie kry­tycznych elementów całego procesu.

Poza doborem produktów, w filmach przedstawiamy i omawiamy warun­ki w jakich powinny być prowadzo­ne prace, sposoby przygotowania podłoża oraz metody aplikacji. Ze względu na fakt, że mamy do czy­nienia z produktami chemicznymi zwracamy szczególną uwagę na bez­pieczeństwo ich użytkowania.

Mamy nadzieje, że przygotowany przez nas materiał będzie pomocny dla osób samodzielnie malującym swój jacht jak i dla firm produkują­cych lub zajmujących ich się napra­wą.

Piotr Niedziółka

Malowanie jachtów i łodzi z laminatu

Malowanie części podwodnej jachtów i łodzi drewnianych

Malowanie drewnianych elementów wyposażenia jachtów i łodzi