Założenia konkursu „Gdzie pływa Oliva”.

Producent farb jachtowych Teknos-Oliva ogłasza konkurs fotograficzny pod hasłem Gdzie pływa Oliva.

Przedmiot konkursu:

Do konkursu można zgłosić zdjęcia, które są związane z motywem opakowania farb jachtowych OLIVA w kontekście dowolnego miejsca związanego z żeglowaniem.

Organizator zakłada dwie kategorie konkursu:

1 kategoria
Zrób zdjęcie puszki dowolnej farby jachtowej OLIVA (nowej lub zużytej) na tle miejsca, gdzie będziesz podczas letnich rejsów czy wycieczek. Tłem zdjęcia dla farby OLIVA mogą być np. Wały Chrobrego w Szczecinie, zamek w Kalmarze, latarnia morska w Ustce, syrenka w Kopenhadze, marina w Stepnicy, czy panorama wioski żeglarskiej w Mikołajkach. Zrób zdjęcie pokazujące opakowanie farby Oliva na tle miejsc, do których zawędrował Twój jacht, kajak, czy motorówka.

2 kategoria
Zrób zdjęcie miejsca, do którego zawędrował Twój jacht, kajak, czy motorówka. Powinno to być charakterystyczne miejsce, rozpoznawalne wśród żeglarzy i wodniaków.

Uczestnictwo
 • Konkurs jest skierowany głównie do armatorów jachtów i łodzi, ale nie tylko. Może wziąć w nim udział każdy miłośnik wody i fotografii.
 • Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub formalnych przedstawicieli.
 • W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie firmy Organizatora, oraz członkowie ich rodzin, jak również inne osoby biorące udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu.
 • Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny oraz dobrowolny.
Zgłoszenia
 • Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 (trzy) fotografie.
 • Zgłoszone do Konkursu zdjęcia muszą być w formacie JPG, a wielkość przesyłanego pliku nie może przekroczyć 5 MB.

Wysyłając zdjęcie jednocześnie należy podać:

 • Kategorię do której zgłoszone jest zdjęcie
 • Miejsce i data zrobienia zdjęcia
 • Nazwa i typ jednostki pływającej – w miarę możliwości okoliczności zrobienia zdjęcia.
 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, miejscowość),
 • telefon kontaktowy,
 • adres e-mail,
 • data urodzenia.

Zdjęcia należy wysyłać na adres kontakt@farbyjachtoweoliva.pl.
Termin nadsyłania zdjęć: do 30 października 2016 roku.

Nagrody
 • 1 nagroda – voucher o wartości 1000 zł do wykorzystania na farby jachtowe Oliva u wybranego dystrybutora farb Oliva.
 • Dwie drugie nagrody – 2 vouchery o wartości 500 zł każdy do wykorzystania na farby jachtowe Oliva u wybranego dystrybutora farb Oliva.

 

Wyniki konkursu
 • Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15 listopada 2016 na stronie internetowej www.farbyjachtoweoliva.pl
 • Decyzje Jury Konkursu są ostateczne
 • Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia drogą internetową na adres email lub telefonicznie
 • Termin przekazania nagrody zostanie uzgodniony z Laureatami w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników, chyba że jest to niezależne od organizatora.
 • Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
Pozostałe postanowienia

Prawa autorskie

 • Autor, zgłaszając zdjęcie do udziału w Konkursie, wyraża jednocześnie zgodę na jego emisję w mediach w ramach promocji Konkursu. Prawa autorskie zgłaszanego zdjęcia nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać innych praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.

Odpowiedzialność organizatora:

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść zdjęcia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

Postanowienia końcowe

 • Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie,
 • Przesyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa w Konkursie.
 • Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych osobowych jest Teknos-Oliva (Organizator). Uczestnik Konkursu ma w każdym czasie prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm)
 • Zgłoszenia osób, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, lub posiadają nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 919- 921.

Wszelkie zapytania należy kierować do: kontakt@farbyjachtoweoliva.pl